Kirkerne

Stenstrup

Byen med de mange muligheder

Stenstrup Kirke

Assensvej 226

Stenstrup Kirke hjemmeside

 

Stenstrup Kirke var indviet til Sct. Nicolai og havde altre for Sct. Laurentius og Jomfru Maria. Kirkens skib er romansk og bygget af kamp og kvadre. Ved en renovering i 1887 blev kirkens udvendige mure dækket af et tykt lag cementpuds, der dog senere er blevet hvidtet. Kirken har to klokker. Den ældste er fra 1503 og har en indskrift, hvor der står: ”I det Herrens år 1503. Jesus Maria hr. Niels n. præst”. Desuden har klokken et relief, som synes at vise en biskop med din krumstav samt aftryk af Nyborg Sct. Knudsgildes segl.

Kirken er åben, når der arbejdes på kirkegården.

 

Lunde Kirke

Bobjergvej 2 B

Lunde Kirke hjemmeside

 

Den 15. december 1852 blev Lundes nuværende kirke indviet af biskop Engelstoft. Der var 12-14 præster til stede sammen med flere hundrede mennesker, heriblandt grev Preben Bille Brahe til Egeskov, kirkens ejer.

Således beretter afdøde Alfred Abrahamsen i en historisk gennemgang af Lunde Kirke. Teksten i denne brochure er hovedsagelig baseret på det historiske materiale som Alfred Abrahamsen, Lunde, har samlet om Lunde kirke. I sin indvielsesprædiken siger pastor L. Rasmussen bl.a. følgende: ”men den gamle kirke var dog også trang og snæver, den var både mørk, skummel og fugtig, den havde også lidet, der var skænket til at understøtte vor andagt og tankes flugt.”

Eftersom kirken på dette tidspunkt tilhører Egeskov, er det grev Preben Bille Brahe, der kommer til at stå for nedbrydningen af den gamle kirke og opførelsen af den nye. Arkitekt var N. S. Nebelong. Sognets bønder hjalp til med arbejdet. I en ægtprotokol fortælles at bønderne var færdige med at køre grus og sten til

den nye kirke i efteråret 1852.Ifølge dagbogsoptegnelser foretaget af Rasmus Knudsen, Høje, fremgår det, at den 10. marts 1852 begyndte de at bryde den gamle kirke ned. Den 22. maj var grunden lagt og sølvpladen blev muret i. På en af stenene i kirkens sokkel er indhugget et kryds; måske findes her den omtalte sølvplade.

Den 18. september blev spiret anbragt.

Som adskillelse imellem skib og kor var et jerngitter. Dette blev i 1937 erstattet af en muret væg med korbue, og koret fik muret hvælv.

 

Tårn og våbenhus

Udvendigt på tårnets vestside står bogstaverne PBB (bygherrens initialer) samt årstallet 1852. Klokken har følgende indskrift: "Støbt af I. G. og H. Gramst København. Anno 1839" I våbenhusets sydvæg er indmuret en ligsten, som lå over nogle grave i den gamle kirkes midtergang. Senere lå den som en del af logulvet på Lundegården, men blev i 1896 bragt tilbage til kirken. Blandt navnene på ligstenen er den første herredsfoged over de samlede Sunds-Gudme herreder, Morten Pedersen Skelde, som betjente embedet i 39 år.Præstetavlerne er udfærdiget og opsat i 1985; heraf fremgår det bl.a. at Lunde sogn var annekssogn til Kirkeby indtil 1644 og siden da til Stenstrup.

Af en omtale af de enkelte præster fremgår det, at Stenstrup præstekald har været et fattigt kald, hvor præsterne har jamret over ”dette kalds slette udkomme.”En brevveksling mellem stiftsøvrigheden og kongen om forbedring af Stenstrup-kaldet slutter med en skrivelse dateret d. 20. november 1637, hvori kongen Chr. d. 4. befaler, ”at når præsten i Kirkeby, som nu er gammel og dør, da skal Lunde sogn annexeres til Stenstrup og bemeldte Kirkeby til Ollerup, således, at der nu kun bliver 2 præster i de 4 sogne, hvor der før var 3. SkibetPå nordvæggen hænger en gammel altertavle ”Jesus i Gethsemane Have,”vistnok malet af Johs. Jensen. Midt i skibet hænger en fuldrigger, bygget af skibsbygger C. C. Palle i Marstal. En indsamling i sognet dannede grundlag for anskaffelsen i 1915.